https://www.youtube.com/watch?v=83fBs2RdaCQ

https://www.youtube.com/watch?v=83fBs2RdaCQ

の錦織圭VSラッセルの試合です。