https://www.youtube.com/watch?v=V0h3Zcz2YjA

2013年のナダルVSラオニッチの試合です。