https://www.youtube.com/watch?v=Yr90NqrT4RE

https://www.youtube.com/watch?v=Yr90NqrT4RE

2014年に行われたオーストラリアンオープンのベストショット集です。